نحوه رسیدگی به اسناد معارض چیست و کدام مرجع صالح است؟

سند-مالکیت-معارض-اسناد-رسمی-اداره-ثبت

 

سند معارض چیست؟

 

برای اینکه بتوانیم درک درستی از اسناد معارض و مرجع صالح به رسیدگی به این اسناد پیدا کنیم، باید در ابتدا بدانیم که سند معارض یعنی چه و چگونه ایجاد می شود. کلمه ای که شبیه به معارض می باشد، تزاحم است که مردم اغلب این دو را با هم خَلط می کنند.

تزاحم، در لغت به معنی انبوهی و گرد هم آمدن مردم در یکجا و یک محل، و به هم فشار آوردن. در فقه به تمانع دو حکم و عدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال تزاحم گفته می شود. از آن در اصول فقه و فقه بحث شده است. تزاحم، تنافی دو حکم به سبب عدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال می باشد.

تعارض به معنی متعرض و مزاحم شدن، باهم خلاف کردن، اختلاف داشتن می باشد. در اصول فقه گفته اند: بین مدلول دو دلیل در مرحله تشریع و قانونگذاری تدافع و ‌تمانع وجود نداشته ولی در مرحله اجرا و امتثال اشکال پیش آید. اجرای هر دو با هم میسر نشود؛ بین دو دلیل مزاحمت وجود دارد و به این وضع تزاحم دو دلیل گویند.

 

 

مشاوره با وکیلدریافت مشاوره حقوقی تلفنی - آنلاین

 

 

 

نتیجه اینکه هر گاه دو نفر به استناد مدارک یا سندی، خود را مالک بداند و به هنگام تطبیق حدود دو ملک، در تمام یا قسمتی از ملک تداخل وجود داشته باشد، به تعارض در تصرف تعبیر می شود.

پس تعارض را اینگونه توصیف نموده اند: هر گاه ملک معینی را هر یک از دو مالک متعلق به خود و در تصرف خود بداند.

«سند مالکیت معارض، سندی است که علیرغم ثبت قبلی موضوع آن، یعنی ثبت یک ملک مشخص در دفتر املاک ثبت به نام شخص معین و صدور سند مالکیت آن، مجدداً نسبت به تمام یا قسمتی از همان ملک و یا نسبت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگر، ملک ثبت دفتر املاک شده. سند مالکیت آن مجدداً صادر گردیده باشد.»

 

 

 

وکیل و مشاور متخصص ملکی دریافت مشاوره ملکی

 

 

 

نحوه رسیدگی به اسناد معارض و مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟

 

برای اینکه بدانیم مرجع صالح رسیدگی و رفع تعارض کدام یک از دادگاه یا هیات نظارت است، باید به نوع و علت تعارض بنگریم. تشخیص و رسیدگی احراز وقوع تعارض و صدور سند مالکیت معارض وفق ماده 25 قانون ثبت، در صلاحیت هیأت نظارت قرار گرفته است. تصمیم این هیات وفق تبصره 4 همان ماده، قابل اعتراض در شورای عالی ثبت می باشد. البته احراز و تشخیص وقوع جعل، تعیین اعتبار و بی اعتباری یکی از دو سند معارض در صلاحیت دادگاه می باشد.

آقای ق. الف. با وکالت آقای ن.م. دادخواستی به طرفیت آقای ص.ح. و اداره ثبت ناحیه بیمه شیراز به خواسته ابطال سند رسمی مربوط به پلاک ثبتی... بخش یک شیراز به سبب تعارض در اسناد تقدیم محاکم حقوقی شیراز کرده است. شعبه ۱۵ آن محاکم به موجب قرار شماره ۳۰۰۱۰۲۵ - ۹۴/۷/۲۸ ضمن نفی صلاحیت خویش با استناد به مواد ۲۵ الی ۲۷ قانون ثبت اسناد به صلاحیت هیأت نظارت ثبت اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت شعبه پانزدهم دادگاه حقوقی شیراز به صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور به شرح منعکس در قرار شماره ۳۰۰۱۰۲۵ - ۹۴/۷/۲۸ صادر شده از آن مرجع قضایی، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع خواسته ابطال سند به لحاظ تعارض می‌باشد و با توجه به مواد استنادی دادگاه، صائب است و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود.

 

جلسات هیات نظارت، در اداره کل ثبت استان مربوطه تشکیل می گردد. این جلسات حداقل دو بار در هفته تشکیل می شود.

 

ماده قانونی سند معارض

 

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در ماده سوم راجع به اسناد مالکیت معارض سخن گفته و تعیین تکلیف کرده است.

ماده سوم - در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده؛ خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به‌ حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
1 - سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد. سند‌ مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد، سند معارض تلقی‌ می‌شود.
2 - ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، وجود سند مالکیت معارض (‌سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ نمایند. چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است، در مدت‌ دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم ننماید و رسید اخذ‌ ننماید. دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد‌ اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.

 

 

 

تنظیم سند-رسمی الزام به تنظیم سند رسمی

 

 

 

دادخواست ابطال سند معارض

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سوادکوه

اینجانب حامد فصیحی وفق وکالتنامه پیوست و از سوی خواهان، دادخواست خویش را به شرح زیر به نظر شما می رسانم.

موکل به موجب سند رسمی شماره …… اداره ثبت آلاشت، مالک رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ......... متر مربع می‌باشد.

به موحب رای شماره ………… مورخ ……… هیأت نظارت ثبت استان مازندران، سند مالکیت خواهان بعد از سند مالکیت خوانده محترم در پلاک ثبتی مورد ترافع صادر شده و با سند مالکیت وی در تعارض است. این رأی در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار گرفت. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به رای هیأت نظارت ثبت استان مازندران، به شورای عالی ثبت ارسال گردید. شورای عالی ثبت، طی رای شماره ….. مورخ ……، رأی هیات نظارت ثبت استان مازندران را ابرام و تأیید نمود.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری، همچنین توجه به استشهادیه پیوست از شهود و مطلعین دال بر سابقه تصرف اینجانب در ملک مورد نظر، و امعان نظر به اینکه خوانده محترم و ورثه ایشان طی 20 سال گذشته در ملک ترافعی مشاهده نشده اند؛ لذا رأی شورای عالی ثبت در عدم تطابق با واقعیت موجود در منطقه و اسناد ارائه شده قرار دارد.

ریاست محترم، ضمن تقدیم دادخواست حاضر، صدور حکم به ابطال سند مالکیت مقدم بنا به دلایل پیش گفته و مستندات پیوست و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی مورد تقاضاست.

 

نکته حقوقی معامله معارض با سند معارض متفاوت است. چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن، حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی، به شخص دیگری منتقل کند، و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود.

 

 

دانسته هایی از ملک دانسته هایی که بهتر است راجع به ملک و املاک بدانید.

 

عرصه و اعیان در ملک

الزام به تحویل مبیع خریداری شده

پرداخت ضرر و زیان خسارت فسخ قرارداد ملک

 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص