نمونه رای الزام به تحویل ملک با سند عادی

نمونه رای الزام به تحویل ملک

 

نمونه رای الزام به تحویل ملک

 

در خصوص دادخواست آقای ا.م فرزند ع با وکالت بدوی خانم ل.ن و وکالت متعاقب آقای حامد فصیحی به طرفیت خوانده آقای غ.ن.د فرزند م با وکالت آقای م.م.ح. به خواسته ۱- الزام خوانده مبنی بر تسلیم مبیع و تحويل شش دانگ کارگاه با پلاک ثبتی فرعی به شماره ۹۵۲ و پلاک ثبتی اصلی به شماره ۴ به مساحت ۲۰۰ متر مربع. ۲- مطالبه خسارت و الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ايفای تعهد سند عادی و ۳- مطالبه خسارات دادرسی. بدين توضیح که خواهان اعلام داشته به موجب مبايعه نامه شماره ۱۰۰۵۶ مورخ 18/09/1400 و کد رهگیری شماره ۱۰۷۱۰۲۰۲۰۵۳۷۵ به تاريخ ۲۲ /۹ /۱۴۰۰ ششدانگ کارگاه صنعتی تجاری را به پلاک ثبتی ۹۲ فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش کهريزک به مساحت ۲۰۰ مترمربع به شماره سند ۱۳۲۹۰ صفحه ۱۶۵ دفتر ۷۴ را از آقای غ.ن.د خريداری نمودم اين در حالی است که مستند تبصره ۲ ماده ۳ مبايعه نامه و بند ۱ ماده ۵ مبايعه نامه فروشنده متعهد گرديد که مورد معامله را در تاريخ ۱۲ /۱۰ /۱۴۰۰ به ايشان تحويل دهد. لکن استنکاف نموده و از آن تاريخ جواب تلفن های ايشان را نداده و مستند به بنده ۶ ماده ۷ مبايعه نامه در صورت عدم ايفای تعهدات فروشنده روزانه ۱۰ میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر تاديه بايد پرداخت نمايد. لذا با عنايت به موارد مذکور و با توجه به عدم ايفای تعهد از سوی خوانده خواستار محکومیت خوانده به الزام تحويل مبیع و پرداخت کلیه خسارات را خواستار بوده است. با عنايت به دادخواست و ضمائم آن و اينکه وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی امضاء ذيل مبايعه نامه را مورد انکار قرار داده، سپس قرار کارشناسی صادر و کارشناس رسمی محترم مربوطه انتساب امضاء ذيل مبايعه نامه به آقای غ.ن.د (خوانده پرونده) را مورد تايید قرار داده. نسبت به اين نظريه اعتراض موجهی صورت نگرفته، سپس وکیل خوانده در جلسه دادرسی اعلام داشته موکل ايشان به نمايندگی و وکالت از آقای ا.ح.ا.ع اقدام به انتقال ملک متنازع فیه به خواهان نموده است و اجرای تعهدات با موکل نمی باشد. اين در حالی است که شخص مذکور به موجب مبايعه نامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۸۵ ملک متنازع فیه را به آقای غ.ن.د منتقل نموده و کپی مبايعه نامه در اين خصوص در صفحه ۵ پرونده مضبوط گرديده، بنابراين خوانده بعنوان مالک و اصیل ملک را مورد معامله قرار داده. لذا اين ادعا نیز موثر در مقام نمی باشد و با توجه به احراز عقد بیع بین خواهان و خوانده و اينکه از آثار عقد بیع صحیح، تکلیف بايع به تحويل مبیع می باشد. همچنین با عنايت به اصل صحت و لزوم قراردادها خواسته خواهان محرز و مسلم و مستند به مواد ۱۰ ،۱۸۳ ،۱۹۰ ،۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۳۰ ،۳۳۸. ۳۳۹ ،۳۶۲ ،۱۲۵۷ ،۱۲۵۸ ،۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۲ ،۱۹۸ ،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به تحويل مبیع يک کارگاه صنعتی تجاری به پلاک ثبتی ۹۲ فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش کهريزک به مساحت ۲۰۰ متر مربع مطابق مبايعه نامه. همچنین طبق بند ۷ ماده ۶ مبايعه نامه مورد ادعا و با توجه به احراز تاخیر در اجرای تعهد و وجود وجه التزام مقرر، الزام بايع به پرداخت روزانه ده میلیون ریال از تاريخ ۱۲ /۱۰ /۱۴۰۰ و همچنین پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد و نود و نه هزار ریال خسارت ناشی از هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال خسارت ناشی از پرداخت حق الوکاله وکیل و چهل میلیون ریال خسارت ناشی از پرداخت هزينه کارشناسی در حق خواهان صادر می نمايد. رای صادره حضوری بوده و به تجويز مواد ۳۳۰ ،۳۳۱، ۳۳۴ و ۳۳۶ از قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران می‌باشد.

 

 

 

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنـده نسبـت به مبیع است. خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است. بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد. البته در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن و زمین، دعوای اثبات مالکیت خیلی مورد طرح قرار می‌گیرد ولی باید توجه داشت که نسبت به دعاوی املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد. 

 

دعوای الزام به تحویل ملک یکی از دعاوی مهم ملکی محسوب می‌شود که نیازمند دخالت وکیل ملکی باتجربه است. نکاتی مهم در این دعوا نهفته است که بهتر است وکیلی که با این دعاوی آشنا می‌باشد وارد عمل شود. این مسئله باعث ریسک کمتر در نتیجه گیری و کاهش مدت زمان دعوا می‌شود. گروه مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین وکیل الوکلا با حضور افراد با دانش و با تجربه کافی در دعاوی ملک مانند خلع ید، رفع تصرف عدوانی، اثبات مالکیت، می‌تواند به پیشبرد دعوای شما کمک کند.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص