قرار منع تعقیب چه زمانی صادر می شود؟

قرار منع تعقیب-مدت و نحوه اعتراض

 

قرار منع تعقیب چیست؟

 

وقتی شکایت در دادسرا مطرح می‌شود؛ دادستان یا معاون ارجاع، پرونده را برای انجام تحقیقات به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌دهد. بازپرس یا دادیار تحقیقات لازم را انجام می دهند. اولین کار مرجع دریافت کننده پرونده، بررسی صلاحیت محلی است؛ یعنی آیا جرم در محدوده آن دادسرا واقع شده یا نه. برای انجام تحقیقات، در وهله اول شکوائیه از دادسرا به کلانتری (ضابط دادگستری) محل ارسال می‌شود و انجام یکسری تحقیقات خواسته می‌شود. 

در پایان تحقیقات و زمانی که مدارک و اظهارات طرفین و شهود و تحقیقات کلانتری تکمیل شد، دو حالت وجود خواهد داشت.

  1. کسی که شکوائیه علیه او بوده است، با توجه به جمیع دلایل، مجرم می‌باشد.
  2. متهم با توجه به جمیع تحقیقات، مجرم نیست و یا عمل ارتکابی وی جرم نمی‌باشد.

در حالت نخست، قرار جلب به دادرسی (قرار مجرمیت) توسط شعبه بازپرسی یا دادیاری صادر می‌شود و اگر دادستان هم موافق باشد، کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

اما اگر بعد از تحقیقات مشخص شود که مشتکی عنه مرتکب جرم نشده است، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. با صدور این قرار، پرونده مختومه می‌شود و از آمار شعبه کسر می‌گردد و مرحله بعدی وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه شاکی به این قرار اعتراض کند و مورد قبول دادگاه باشد. برای این کار باید لایحه اعتراضی خود را به شعبه صادرکننده قرار ارسال کند.

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در توضیح قرار منع تعقیب بیان می‌دارد: «...... در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند....»

 

 

 

مقاله 4 پیگیری پرونده در سامانه ثنا

 

 

 

منع تعقیب و اعاده حیثیت

 

اعادهٔ حیثیت یعنی جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفری‌شان محو شود. صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا می‌تواند زمینه ساز اعاده حیثیت باشد. به این شکل که اگر شخصی شکایتی را مطرح کند و دادسرا نسبت به شخص متهم، قرار منع تعقیب صادر کند؛ شخص متهم می‌تواند بعد از قطعیت قرار منع تعقیب، اعاده حیثیت کند و از شخص مقابل شکایتی تحت عنوان افترا مطرح کند.

 

 

 

 

تنظیم دادخواست و شکواییه و لایحه آنلاین رایگان
تنظیم دادخواست و شکواییه و لایحه آنلاین

 

 

 

 

 

مقاله 32 نزاع دسته جمعی و نحوه دفاع در دادگاه

 

 

شکایت مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب

 

با نگاه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر اینکه دلیل جدیدی کشف گردد، در این صورت دادستان باید تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید لذا اگر دلیل جدیدی برای شاکی به دست بیاید می‌تواند یک بار دیگر از همان متهم شکایت کند و اگر دادستان اجازه دهد آن شکایت به جریان می‌افتد. بنابراین شکایت مجدد بعد از صدور قرار منع تعقیب تنها با ارائه دلیل جدید امکان پذیر است.

 

 

 

مقاله 5 مراحل شروع و پیگیری شکایت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی

 

 

 

چه کسی قرار را صادر می‌کند؟

 

قرار منع تعقیب از جمله تصمیماتی مشترک بین دادگاه و دادسرا محسوب می‌شود. یعنی قرار منع تعقیب هم از سوی دادسرا قابل صدور هست و هم دادگاه صلاحیت صدور این قرار را دارد. در این مورد باید به عنوان مجرمانه و مجازات آن توجه کرد.

در موارد زیر شکایت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود:

  • تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
  • به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
  • جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

در این موارد مرجع صدور قرار منع تعقیب، دادگاه می‌باشد. در غیر از موارد یاد شده، دادسرا تحقیقات را انجام می‌دهد و صلاحیت صدور قرار منع تعقیب را دارد.

 

نمونه قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا

 

قرار منع تعقيب

دادستان و رئيس محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

درخصوص شكايت م و ن و ه و آقای ب.ب فرزند م، عليه خانم ن.ش فرزند ا ، داير بر: تخريب عمدی و ايراد

ضرب و جرح عمدی.

پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاكی و نظر به احراز ارکان بزه معنونه و عدم کفايت ادله اثباتی در خصوص ارکان بزه معنونه و نظر به فقدان ادله كافی برای احراز و انتساب جرم و حاكمیت اصل كلی برائت. مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مارالذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضای شاكی قابل اعتراض در دادگاه كيفری دو تهران است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92 ، 267 قانون اخيرالذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعيت قرار از آمار كسر و بايگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاكی جهت رسيدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

 

 

 

قرار موقوفی تعقیب نکات مهم قرار موقوفی تعقیب

 

 

 

 

اعتراض به قرار؛ مرجع صالح و مدت زمان چقدر است؟

 

اعتراض به قرار منع تعقیب بسته به مرجع صادرکننده آن متفاوت است. اگر مرجع صادرکننده قرار منع تعقیب دادسرا باشد، اعتراض به آن در دادگاه صالح اتفاق می‌افتد و باید طی ده روز اعتراض انجام شود. دادگاه صالح رسیدگی کننده به قرار منع تعقیب آن دادگاهی می‌باشد که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، باید به شکایت رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. برای مثال، اگر قرار منع تعقیب درباره جرم ضرب و جرح صادر شده باشد، اعتراض به این قرار در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است؛ چرا که این دادگاه صالح به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.

اگر مرجع صادرکننده قرار منع تعقیب دادگاه باشد، اعتراض به قرار منع تعقیب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است. همانطور که در ابتدا اشاره شد در برخی از جرایم، شکایت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؛ مانند جرایم منافی عفت و یا جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک.

 

قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده

 

قرار منع تعقیب صادر شده توسط مرجع قضایی، قابلیت اعتراض دارد. بعد از صدور قرار منع تعقیب، شاکی می‌تواند ظرف مدت ده روز به این قرار در مرجع صالح اعتراض کند. اگر این اعتراض نتیجه بخش باشد و قرار منع تعقیب نقض شود، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه برای رسیدگی، جلسه تشکیل می‌دهد و بعد از آخرین دفاع متهم، رای صادر می‌کند.

اگر مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب بگذرد و یا قرار صادره نقض نشود، مختومه شدن پرونده اعلام می‌شود. به این ترتیب، قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده با یکدیگر ملازمه ندارند و صدور قرار منع تعقیب لزوماً باعث مختومه شدن پرونده نمی گردد.

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص