مجازات ضرب و جرح عمدی و توهین

مجازات ضرب و جرح عمدی و توهین

 

حکم دادگاه درباره ضرب و جرح عمدی و توهین

 

برای دانستن میزان مجازات ضرب و جرح عمدی و توهین باید چند مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا ببینیم چه میزان ضرب و جرح رخ داده است. آیا متهم سابقه کیفری دارد یا نه؟ ضرب و جرح در نزاع دسته جمعی رخ داده است؟ دعوا در ملا عام بوده است؟ وسیله مورد استفاده چیست؟ ضرب و جرح عمدی است یا غیرعمدی؟

همه این عوامل تاثیرگذار در نتیجه دادگاه و حکم صادره از دادگاه کیفری دارد. چرا که؛ اگر شخصی سابقه نداشته باشد و در منازعه شرکت نکرده باشد و از چاقو یا اسلحه در درگیری استفاده نکرده باشد، مجازات کمتری را متحمل می‌شود.

نکته 1 در ابتدای سخن هم یادآور شویم که دیه به هر حالت باید پرداخت شود و چشم پوشی دادگاه از کیفر تعزیری باعث از بین رفتن حق شخصی و دیه نمی‌شود.

 

انواع جنایت در قانون مجازات اسلامی به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود. مواد 290 تا 292 انواع جنایات را تشریح کرده است.

ماده 290 قانون مجازات اسلامی در بیان جنایت عمدی بیان می‌دارد:

 

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود.

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد. و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود؛ خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود. لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود. مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

 

 

 

قرار 1 قرار موقوفی تعقیب چیست؟

 

 

 

ماده 291 قانون مجازات اسلامی در بیان جنایت شبه عمد تشریح می‌کند.

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

 

آخرین نوع جنایت، خطای محض است و ماده 292 برای بیان این نوع جنایت تدوین شده است.

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

 

مجازات اصلی ضرب و جرح عمدی

 

ماده 614 قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد. در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

 

نمونه رای 1 نمونه رای تعلیق مجازات حمل اسلحه و اسپری فلفل

 

 

 

نمونه رای ضرب و جرح عمدی و توهین

 

در خصوص اتهام آقای ر.ن. فرزند پ. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به آقای ک.ا فرزند و با وکالت آقای حامد فصیحی و اتهام آقای ف.ص. فرزند ف. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به آقای م.ن. با توجه به شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات کلانتری و دادسرا و نظریات پزشکی قانونی و کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران. صرف نظر از انکار متهمان در جلسه دادگاه، بزهکاری هر دو متهم احراز می گردد. به استناد مواد 448 و 449 و 462 و 488 و 558 و 559 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای م.ن. به پرداخت یک درصد کل دیه در حق آقای م.ص. و پرداخت دو دهم از یک درصد کل دیه در حق آقای ف.ص. و پرداخت سه هزارم کل دیه در حق آقای ح.ص. به عنوان دیه و ارش صدمات محکوم می گردد. آقای ف.ص. به پرداخت یک فقره در مجموع یک صدم بابت حارصه های دست و پرداخت یک صدم دیه کامل بابت حارصه های صورت در حق آقای م.ن. محکوم می گردد. مهلت پرداخت دیه و ارش یک سال از تاریخ وقوع جرم می باشد و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر دو متهم هر یک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به جهت ارتکاب توهین محکوم می گردند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

 

مجازات توهین به اشخاص بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد (مستوجب) جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

 

پرونده‌های کیفری به دلیل اینکه منجر به صدور حکم بازداشت، جزای نقدی و دیگر کیفرها می‌شوند دارای ظرافت‌های خاصی هستند. بهتر است در این دعاوی از مشاور دعاوی کیفری و یا وکیل کیفری استفاده شود تا احتمال وجود کیفر به حداقل برسد. گروه مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین وکیل الوکلا آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی کیفری مانند نزاع دسته جمعی، خیانت در امانت چک و .... می‌باشند.

۴
از ۵
۶ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص