نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

نمونه رای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه

 

 

نمونه رای اخذ وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

 

گردشكار-خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت مقرر شعبه بتصدي امـضاءكننده ذیل تحت نظر قرار گرفت. باتوجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 610 ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي‌نماید.

 

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح.ب با وکالت آقای حامد فصيحی به طرفيت آقای ص.ش به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 669205 و تاریخ 1397/09/30 با احتساب کليه خسارات ناشی از دادرسی، شامل هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه. با التفات به اینکه ارایه سند تجاری از ناحيه خواهان حکایت از استقرار دین به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور بخصوص گواهی عدم پرداخت سند تجاری در ید مدعی، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد. و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسه شورا حضور نيافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته، لایحه دفاعيه‌ای هم ارسال ننموده. مستندات خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنين خوانده دليلی مبنی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است. لذا با استصحاب دین خوانده، دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 310 الی 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/890/500 ریال و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت زمان اجرای کامل حکم طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مي‌نماید. رای صادره غيابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل مي‌باشد.

 

مشاوره حقوقی و تلفنی وکیل الوکلا به صورت آنلاین و حضوری، 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی به مردم می‌باشد. استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری تخصصی، یک ضرورت محسوب می‌شود و هر کس که مسیرش به دادگاه می‌رسد، باید از حضور وکیل بهره‌مند گردد.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص