نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه همزمان

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه (1)

 

باسمه تعالی

 

رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

با سلام و تحيت؛

اينجانب حامد فصيحي وفق اختيارات حاصل از قرارداد الكترونيك وكالت پيوست، از سوي آقاي ح.ب و به طرفيت آقايان م.ح و ر.ه دادخواست خويش را به شرح آتي به نظر عالي مي‌رسانم.

موكل مالك مجموعه قماش پارچه در بازار تهران مي‌باشد. خواندگان محترم طي يك قرارداد به مبلغ 970/080/250 ميليون ريال معادل نود و هفت ميليون و هشت هزار و بيست و پنج تومان پارچه از موكل خريداري نموده‌اند كه فاكتور فروش و قرارداد حمل كالا و شهود تعرفه شده، وقوع قرارداد في مابين موكل و خواندگان را احراز مي‌نمايد. عليرغم ارسال كالاهاي خريداري شده در تاريخ 1401/04/22 خواندگان از پرداخت وجه چک و فاکتور مذكور استنكاف نموده است و تعيين تكليفي نسبت به ثمن نداشته‌اند. مراجعات و تماس‌هاي مكرر با خواندگان نيز كارساز نبوده تا احقاق حق از مرجع قضايي به عنوان تنها راهكار باقي مانده باشد.

رياست محترم با توجه به موارد عنواني، محكوميت خواندگان به پرداخت ثمن قراردادي موضوع وجه چک به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ قرارداد و همچنين خسارات دادرسي و حق الوكاله وكيل مورد استدعاست.

 

 

 

تنظیم دادخواست شکواییه و لایحه آنلاین رایگان

 

 

 

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک (2)

 

بسمه تعالی

 

 

رياست محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

با سلام و آرزوي تندرستي

به موجب يك فقره چك به شماره 6088/013530 عهده بانك صادرات، موكل مبلغ دويست و هفتاد ميليون ريال معادل 27/000/000 تومان از خوانده محترم طلبكار مي‌باشد. نامبرده با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سررسيد، از تأديه و پرداخت وجه چک خودداري مي كنند. النهايه، موكل كه طي مراودات تجاري، چك واگذار شده را به دليل عدم ايجاد خدشه در اعتبار تجاري خويش از دارنده آن باز پس گرفته بود، رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان بيست و هفت ميليون تومان به انضمام كليه خسارات قانوني (خسارات هزينه دادرسي، خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل) در حق موكل، مورد استدعا دارد.

 

 

نکات مهم تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

 

  • حتماً در ستون خواسته و متن دادخواست، شماره چک و مبلغ و تاریخ درج شود. اگرچه در قانون برای عدم نوشتن این موارد در دادخواست، ضمانت اجرایی نیست اما غالباً این نوع دادخواستها با پذیرش روبرو نمی‌شوند.
  •  سعی شود تا دادخواست در محل اقامت خوانده طرح شود. این امر به دلیل ایراد بعضی از مراجع قضایی است که دادخواست را در غیر محل اقامت خوانده نمی‌پذیرند.
  • حتماً در ستون خواسته و در سط پایینی دادخواست، خسارت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نوشته شود.
۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص