نمونه رای دارنده بدون حسن نیت

نمونه رای عدم پرداخت چک به دلیل دارنده بدون حسن نیت

 

نمونه رای عدم پرداخت چک به دلیل دارنده بدون حسن نیت

 

به تاریخ 1402/11/02 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان به تصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. نهایتا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

« رای دادگاه »

درخصوص واخواهی آقای م.م فرزند م با وكالت خانم الهام اصلانی مناره بازاری فرزند هادی و با وكالت آقای حامد فصیحی فرزند حسین به طرفیت واخوانده آقای ح.پ فرزند ب با وكالت آقای ق.ق فرزند س نسبت به دادنامه شماره 140291390006892734 صادره از این شعبه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اظهارات وکلای واخواه در جلسه رسیدگی واخواهی که بیان داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و چکی که موضوع دادنامه غیابی قرار گرفته است پیرو یک قرارداد مورخ 1401/06/18 به خواهان اصلی واگذار گردیده و قرارداد مذکور حسب دادنامه شعبه هفتم که ارائه می گردد و قطعی نیز گشته است، باطل گردیده است. هم اکنون خواهان دارنده بدون حسن نیت تلقی می گردد.

وکیل واخوانده بیان داشت فروشنده قرارداد مورد اشاره موکل نبوده است و فروشنده مکلف به استرداد چک می باشد و نه موکل و در جلسه انعقاد قرارداد چک موصوف به موکل داده نشده بلکه مورخ 1401/07/03 اعطا شده که 20 روز پس از انعقاد قرارداد تحویل گرفته است.  سوال شد دلیل شما بر تحویل در تاریخ مذکور چیست؟ وکیل واخوانده بیان داشت اولاً چک مذکور در این تاریخ ثبت شده است ثانیاً موکل فردی بنگاه دار است و از قبول چک‌های غیر ثبت شده خودداری می نماید. و نهایتا وکیل خوانده ادامه داد با توجه به صدور رای کیفری دال بر محکومیت آقای ورزدار مبنی بر رد مال به میزان 195 میلیون تومان و یک سال حبس، لذا شخصی که در مقابل خوانده دعوی موکل طرف حساب است فروشنده می‌باشد که رای کیفری نیز وی را محکوم کرده است و نه موکل؛ که اگر چه دارنده مستقیم چک می باشد لیکن طرف قرارداد با خوانده مذکور نمی‌باشد. النهایه صادر کننده چک در مقابل هر دو شخص پاسخگو نخواهد بود و اصل عدم توجه به ایرادات در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد و خواهان دعوی اصلی در ما نحن فیه شخص ثالث تلقی نخواهد شد و خود حسب دادنامه شعبه هفتم حقوقی به شرح پرونده در جلسه انعقاد عقد بیع که چک مورد تنازع رد و بدل شده است حضور داشته است. النهایه مستنداً به ماده 303 و 305 و 306 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه صادره حکم بر بی حقی خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین پرونده در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص