تنظیم لایحه دفاعیه رایگان

تنظیم لایحه رایگان

 

تنظیم لایحه دفاعیه رایگان برای دادگاه

 

لایحه به نوشته‌ای گفته می‌شود که از سوی اصحاب دعوا به دادگاه ارسال می‌شود و مطلبی را بیان می‌دارد. انواع لایحه بنا به موضوعات مختلف و برای مقاصد مختلف، متفاوت است. برخی لوایح را فقط خواهان می‌توانند ارسال کنند؛ مثل لایحه استرداد دادخواست یا استرداد دعوا. البته چون تنظیم لایحه یک امر تخصصی محسوب می‌شود، بهتر است از مشاوره حقوقی یا یک وکیل، بهره‌مند شوید. گروه حقوقی وکیل الوکلا آماده تنظیم لایحه رایگان به صورت تخصصی توسط وکیل و مشاور حقوقی می‌باشد.

گاهی لایحه برای اعلام دفاعیات و برای جواب طرف مقابل است که لایحه دفاعیه نامیده می‌شود.

وقتی که قرار کارشناسی اجرا می‌شود و کارشناس، نظر خود را بیان می‌کند؛ دادگاه هفت روز به طرفین دعوا زمان می‌دهد تا اعتراض خود را بیان کنند. این لایحه، لایحه برای اعتراض به نظر کارشناس می‌باشد.

لایحه استرداد دادخواست نیز زمانی استفاده می‌شود که خواهان بخواهد به دلایل مختلف دعوای خود را پس بگیرد.

لایحه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی / فرجام خواهی زمانی ارسال می‌شود که یکی از طرفین بخواهد از حق خود درباره تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی چشم پوشی کند.

گاهی نیاز است تا شخصی به دادرسی جلب شود؛ در این موقع لایحه دادخواست جلب شخص ثالث به دادگاه ارسال می‌شود.

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

 

 

 

تنظیم لایحه رایگان نحوه تنظیم لایحه برای دادگاه به همراه مهمترین نکات

 

 

 

 

زمانی که وکیل در پرونده حاضر است، ممکن است لوایحی مربوط به وکالتنامه خود ارائه دهد. مهمترین لوایح وکیل عبارتند از: لایحه اعلام وکالت، اعلام پرداخت کسری تمبر مالیاتی، لایحه استعفای وکیل، اعلام تعذر از حضور وکیل، لایحه تعلیق وکیل. اگر وکیل بخواهد در میانه دعوا و بعد از طرح دعوا در دادگاه، به عنوان وکیل یکی از اصحاب دعوا وارد شود باید لایحه اعلام وکالت را ثبت کند و تمبر مالیاتی خود را پرداخت نماید.

اگر محکوم علیه بخواهد محکوم به را پرداخت نماید باید این مسئله را به دادگاه اعلام کند. در این صورت، لایحه اعلام پرداخت محکوم به را باید تنظیم و ارسال کند.

بعضی اوقات دعوایی مرتبط با دعوای مطروحه، در شعبه‌ای دیگر مطرح است و باید این مسئله به شعبه اعلام شود تا شرایط رسیدگی توامان بررسی شود. این امر باید به موجب لایحه اعلام دعوای مرتبط، به دادگاه اعلام شود. ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی می‌نماید. و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است. برای مطلع ساختن دادگاه از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و درخواست تخفیف مجازات، باید لایحه تسلیم به رای به دادگاه ارائه شود.

 

 

 

 

تنظیم لایحه دادخواست شکواییه آنلاین رایگان

 

 

 

 

 

 

برای تقاضای حبس و بازداشت محکوم علیهی که از پرداخت محکوم به مالی استنکاف می‌کند، لایحه تقاضای اعمال ماده 3 محکومیت‌های مالی ( بارزداشت محکوم علیه ) ارائه می‌شود.

ماده 3 :اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1 - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

 

لایحه پرداخت خسارت احتمالی

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

در بند (د) خسارت احتمالی باید به صندوق دادگستری پرداخت شود و بعد از پرداخت، باید لایحه پرداخت خسارت احتمالی ارائه شود.

 

در مواقعی ممکن است که دفتر دادگاه یا خود شعبه، نقص‌هایی را به طرفین اعلام نماید، در اینصورت باید این نقص‌ها برطرف شود و لایحه رفع نقص ارسال نمایند.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
مرجان نورزاده گفت:
با سلام دفاع از واخواهی سرقفلی به ناحق حکم تخیله گرفتند سال ۹۲ تازه وراث همون متوجه شدیم
ارتباط با وکیل متخصص