ابطال مبایعه نامه خرید خودرو

ابطال مبایعه نامه خرید خودرو

 

 

 

ابطال مبایعه نامه خرید خودرو از طرف خریدار زمانی خواسته می‌شود که یکی از ارکان اساسی قرارداد دچار خدشه بوده باشد. مثلاً شخص فروشنده، مالکیتی بر مورد معامله نداشته باشد. یا اینکه یکی از طرفین اهلیت معامله نداشته باشد. در این موارد، دادخواست حقوقی با خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه به دادگستری ارائه می‌شود. باید تدارک کافی برای دفاع در جلسه دادرسی وجود داشته باشد؛ زیرا اگر در دادگاه محکوم شوید، به همان دلیل نمی‌توانید مجدداً طرح دعوا کنید. به این مسئله، اعتبار امر مختومه گفته می‌شود. بهتر است قبل طرح دعوا با مشاوره حقوقی و وکیل با تجربه در ارتباط باشید تا نتیجه مطلوب را دریافت نمایید. گروه حقوقی وکیل الوکلا با همراهی وکلای جوان و متعهد و مجرب، در راستای پیشبرد دعوای حقوقی شما، همکاری می‌کنند.

در زیر، یک نمونه از دعاوی اعلام بطلان مبایعه نامه که توسط وکیل الهام اصلانی و حامد فصیحی به نتیجه رسیده‌، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

نمونه رای ابطال مبایعه نامه خرید خودرو

 

در خصوص دادخواست آقای م.م فرزند محمدولی با وكالت خانم الهام اصلانی و آقای حامد فصیحی بطرفیت 1. آقای م.و فرزند خسرو 2. آقای حسن پیری فرزند بهلول به خواسته 1- ابطال چك به شماره سري ....... به شناسه سریال ....... صادره از بانك رفاه شعبه رباط كریم 2- صدور حكم بر ابطال مبایعه نامه عادی خودروی 206 3- استرداد چك به شماره سری ....... به شناسه سریال ..... صادره از بانك رفاه شعبه رباط كریم با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته: موكل در تاریخ 1401/06/18 مطابق مبایعه نامه پیوستي، یك دستگاه خودروی پژو 206 به شماره انتظامی ...... سفید رنگ را خریداری نموده. طبق توافقاتی كه بین طرفین حاصل گردیده قیمت مورد معامله به مبلغ 195 میلیون تومان وفق یك فقره چك به شماره ....... در وجه آقای ح.پ كه در مجلس عقد حضور داشته پرداخت شده است. در ضمن زمان تنظیم سند 1401/07/10 تعیین گردیده است. در تاریخ مذكور مكشوف گردید جناب فروشنده ( خوانده ردیف اول ) و همچنین خوانده ردیف دوم نه تنها مالكیتی نسبت به خودروی موصوف ندارند؛ بلكه از طرف مالك هیچ گونه نمایندگی یا اذنی در فروش خودرو ندارند. مقام محترم با توجه به موارد معنونه، صدور حكم بر اعلام بطلان قرارداد مورخه 1401/06/18 به جهت عدم مالكیت خواندگان و مستحق اللغیر بودن بیع قراردادی، همچنین استرداد لاشه چك موصوف و همچنین ابطال آن به انضمام كلیه خسارات دادرسی و حق الوكاله وكیل مورد استدعاست. و همچنین دادخواست ح.پ فرزند بهلول بطرفیت 1- م.م فرزند محمدولی 2- م.و فرزند خسرو به خواسته دعوای تقابل نسبت به پرونده كلاسه ............ تحت شماره بایگاني ........ با موضوع ابطال چك و استرداد چك ( مطروحه در شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی بهارستان به خواسته مطالبه وجه چك شماره ...... مورخ 1401.08.17 به مبلغ 1.950.000.000 ریال با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موكل بابت طلب از شخصی یك فقره چك به شماره ....... 1401.08.17 بانك رفاه كارگران به مبلغ 1.950.000.000 ریال را از ایشان با ثبت در سامانه صیاد بانك مركزی دریافت نموده است كه با عدم پرداخت مواجه شده است. متاسفانه علیرغم پیگیري فراوان، خوانده از پرداخت وجه چك خودداري می‌نماید. علیهذا دادگاه با عنایت به اینکه هر چند وفق استعلام بعمل آمده از راهور، مالک اتومبیل در زمان انعقاد عقد، شخص ثالث بوده و آقای م.و مبادرت به فروش مال غیر به اقای (م) نموده است، ولیکن آنچه مبرهن است این است که آقای م.و با اخذ چک از خریدار نسبت به انتقال رسمی آن به شخص ثالث اقدام نموده و با توجه به وصف تجریدی بودن چک، کلیه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نمی‌باشد. توجها به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر اینکه دارنده چک، آن را از طریق نامشروع دریافت ننموده؛ فلذا دارنده مستحق دریافت وجه چک بوده و صادر کننده مطابق قواعد کلی می‌تواند در خصوص دریافت وجه چک به آقای ورزدار رجوع نماید. بنابراین دادگاه با تفاسیر فوق در خصوص ابطال چک مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص ابطال مبایعه نامه، نظر به اینکه بر اساس استعلام به عمل آمده، فروشنده مالک مبیع نبوده، به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع مستنداً به مواد 10،190،220 و 391 قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه فی مابین اقایان م.و و م.م در خصوص اتومبیل پژو 206 بشرح مبایعه نامه پیوستی صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته تقابل مبنی بر مطالبه وجه چک شماره ......... ملاحظه می‌گردد که گواهینامه عدم پرداخت مربوط به چک مذکور به نام شخصی به هویت آقای ا.ی فرزند لطف الله صادر شده است. در این خصوص ذکر این مهم ضروری است که سند تجاری چک دارای امتیازاتی می‌باشد که بهره‌مندی از این امتیازات مستلزم رعایت تشریفات آن می‌باشد و قانون صدور چک از جمله مصداق تشخیص دارنده چک کسی را می‌داند که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد و صدور این گواهینامه که توسط بانک محال علیه انجام می‌پذیرد به جهت اصل صحت اقدامات متصدی بانک و مفروض دانستن آن که متصدی مربوطه به تکلیف قانونی خود در احراز هویت دارنده چکی که برای اولین بار به بانک مراجعه نموده (مفهوم و تنقیح مناط از ماده 11 قانون صدور چک) از جهت ذینفعی برای دادگاه محرز و مفروض می‌باشد. ولی هرگونه واگذاری و یا انتقال سند تجاری مذکور بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت بدون آن که سندی رسمی دال بر انتقال وجود داشته باشد و یا اینکه شخص مندرج در گواهینامه هم دخیل در دعوا شده باشد ( به جهت اصابت حقوق احتمالی ) مورد اعتنا نخواهد بود و این مهم به جهت لزوم تعیین تکلیف در خصوص شخص واگذار کننده بعد از گواهینامه و قاعدتاً از شمول تحقیق و یا اقدام دادگاه جهت کشف حقیقت نیز خارج است مخصوصا اینکه چک موصوف از جمله چک‌های صیادی بوده و هرگونه انتقال آن باید در سامانه مربوطه ثبت گردد والا مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود. با توصیف به عمل آمده طرح دعوی در خصوص چک شماره .... در شرایط و با وجود ایرادات مذکور موافق قانون نبوده و در نتیجه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص دادخواست خواهان اصلی مبنی بر ابطال چک، نظر به استرداد آن توسط وکیل خواهان، مستندًا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

 

 

فسخ معامله ملک فسخ معامله ملک چگونه است؟

 

 

 

در رای صادر شده از دادگاه بهارستان، علت اعلام بطلان قرارداد خرید خودرو، مالک نبودن فروشنده در زمان انعقاد قرارداد بیان شده است. در واقع فروش مال غیر یا بیع فضولی رخ داده است. کسی که مالکیتی نسبت به مال ندارد نمی‌تواند اعمال مالکانه داشته باشد. یکی از متفرعات اعمال مالکانه، توانایی فروش و انتقال مال است. در رای صادره، فروشنده فاقد چنین وصفی بود.

 

 

 

اعلام بطلان معامله در دادگاه اعلام بطلان معامله در دادگاه

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص