نمونه رای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی

نمونه رای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی

 

نمونه رای پرونده تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی

 

شاكی: خانم م.م.س فرزند س با وكالت آقای حامد فصيحی فرزند حسين به نشانی استان تهران - شهرستان رباط كريم - بلوار امام خمينی پاساژ ميالد قائم طبقه سوم واحد 8

متهمين: 1- آقای پ.م.خ فرزند كيوان به نشانی استان تهران - شهرستان شهريار 2- آقای ر.ت فرزند ع به نشاني استان تهران - شهرستان شهريار 3- آقای ع به نشاني استان تهران-شهرستان شهريار

اتهام ها: 1- مزاحمت ملكی 2- تصرف عدوانی

بسمه تعالی - به تاريخ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 102 دادگاه کيفری دو شهرستان شهريار به تصدی امضاء کننده ذيل تشکيل است و پرونده کلاسه تحت نظر است دادگاه با بررسی محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأی می نمايد.

 

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای پ.م.خ ، داير بر تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی زمين به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی از طريق پی کنی . ديوار نويسی، موضوع شکايت خانم م.م.س با وکالت آقای حامد فصیحی، نظر به شکايت شاکی و شهادت شاهد و معاينه محل صورت گرفته از سوی پليس، که حاکی از تصرف متهم در ملک شاکی است و همچنين استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شهريار که حاکی از مالکيت شاکی در ملک ذکر شده می‌باشد و عدم حضور متهم، دادگاه انتساب بزه به نامبرده را محرز تشخيص داده و با استناد به مواد ،2 ،12 ،19 ،140 ،164 174 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 690 قانون مجازات اسالمی 1375 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس 1399 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، حکم به محکوميت هر يک از متهمين به پرداخت مبلغ سی ميليون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رفع تصرف از ملک شاکی صادر و اعلام می دارد. در خصوص اتهام آقايان ر.ت و ع.ت با توجه به انکار متهمين و فقد ادله اثباتی، انتساب بزه به نامبردگان مستنداً به ماده 4 از قانون آئين دادرسی کيفری رای برائت صادر مينمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف 20روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران می باشد.

قاضی شعبه 102دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار (102 جزايي سابق)، ، «محمدرضا آهنگرسريزدي»

 

 

مقاله مرتبط 1 دعوای تصرف عدوانی با سند عادی

مقاله مرتبط 2 دعوای خلع ید و شرایط آن

مقاله مرتبط 1 دفاع خوانده در تصرف عدوانی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص