نمونه رای استرداد جهیزیه از سوی زن

نمونه رای استرداد جهیزیه از سوی زن

 

نمونه رای استرداد جهیزیه از سوی زن با کسر وسایل زوج

 

خواهان: خانم ر.ص فرزند م به نشانی استان تهران - شهرستان اسلامشهر
خوانده: آقای ح.ع.س فرزند آ.ع با وكالت آقای حامد فصیحی فرزند حسین به نشانی استان تهران - شهرستان رباط كریم

 

خواسته ها:
1. تامین خواسته
2. مطالبه خسارت دادرسي
3. استرداد جهیزیه

 

رای دادگاه بدوی استرداد جهیزیه از سوی زوجه
 

بسمه تعالی


درباره دادخواست خانم ر.ص فرزند م به طرفیت ح.ع.س فرزند آ.ع با وکالت حامد فصیحی به خواسته استرداد جهیزیه به شرح فهرست پیوست دادخواست و مطالبه خسارات و هزینه دادرسی، دادگاه با بررسی محتوای دادخواست: 1- نظر به اینکه به موجب سند رسمی ازدواج، رابطه زوجیت میان طرفین وجود دارد. 2- خوانده با امضای فهرست جهیزیه، دریافت آن را تایید کرده و تعرضی به اصالت آن سند نکرده و درستی ادعای خواهان در تصرف جهیزیه از سوی خوانده روشن است. 3- خوانده دفاع موثری ننموده و به طور کلی دلیلی که ثابت نماید اثاثیه مورد نظر خواهان در زندگی مشترک تلف گردیده ارائه نکرده است و با توجه به اینکه بقاء جهیزیه در تصرف زوج استصحاب میگردد. 4- نظر به اینکه جهیزیه از اموال زوجه محسوب می‌شود و ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می‌شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد. 5- با عنایت به اینکه خواهان با طرح دعوا، از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود را به استمرار ید زوج به اقلام جهیزیه اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد؛ بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد. دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 619 و 620 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل اجناس جهیزیه مطابق فهرست جهیزیه پیوست پرونده در وضع فعلی به خواهان و پرداخت هزینه دادرسی صادر مینماید. رای حضوری است. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

 

 

شرط تنصیف دارایی شرط تنصیف دارایی بین زن و مرد

 

 

 

 

 

 

استرداد جهیزیه با کسر اموال مرد

 

 

نمونه دادخواست تجدیدنظر از سوی زوج

 

باسمه تعالی

 

رياست محترم محاكم تجديدنظر استان تهران

با سلام و تحيت؛

اينجانب حامد فصيحی ضمن اعلام وكالت از آقای ح.ع.س طی وكالتنامه الكترونيك پيوست، پيرو دادنامه شماره ............ ابلاغي به تاريخ 1402/08/23 در پرونده كلاسه ......... شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسلامشهر، مراتب اعتراض خويش را به جهت عدم توجه قاضی به دلايل ابرازي وفق بند (ج) ماده 348 قانون آيين دادرسی مدنی به شرح آتی به نظرتان می‌رسانم.

رياست محترم، مرسوم است كه در زمان ازدواج و استقرار جهيزيه در منزل مشترك، سياهه‌ای از اموال خريداری شده توسط خانواده عروس تهيه می‌شود كه به امضای زوج و خانواده ايشان می‌رسد و نزد خانواده عروس می‌ماند تا در هنگام بروز اختلاف، اين برگه سندی باشد بر اينكه زوج اموال را به امانت در يد خود دارد. برگه ارائه شده توسط خواهان بدوی فاقد امضای زوج يا خانواده و منتسبين ايشان می‌باشد و ليست تمام اقلام موجود در منزل است و بنابراين، عنوان ليست سياهه جهيزيه بر ليست پيوستی، محل ترديد اساسی و جدی است. ليست پيوست، سياهه جهيزيه تلقي نمی‌شود و عليرغم تذكر اين مسئله به دادرس بدوی، ايشان التفاتی به موضوع نداشته و دفاع در اين مورد را فاقد وجاهت تلقی نمودند.

همچنين، ليست پيوست را به دلايل ديگری نيز نمی‌توانيم سياهه جهيزيه بناميم؛ چه اينكه فاكتورهای پيوست كه قاضي بدوی بی تفاوت نسبت به آنها بودند، نشان از اين است كه حداقل شش قلم از ليست موجود (يخچال، تلويزيون، گاز روميزی، لباسشويی، فرش، تلفن) متعلق به زوج می‌باشد؛ كما اينكه مابقی اقلام نيز در موارد بسياری تعويض شده است يا از بين رفته است. اما اين اقلام به عنوان جهيزيه در ليست ارائه شده از سوی تجديدنظرخوانده نوشته شده است؛ در حاليكه حتی تاريخ اقلام خريداری شده نيز مغاير تاريخ ازدواج می‌باشد و خود دليلی بر عدم وجود مالكيت تجديدنظرخوانده بر اموال ليست شده می‌باشد.

ضمناً، اصل ليست پيوست در چند بازه زمانی و با رنگ‌های متفاوت نوشته شده است و همگی نشان از اين دارد كه چنين ليستی، سياهه جهيزيه نمی‌باشد و تمام اقلام منزل حتی آنها كه توسط زوج خريداری شده‌اند نيز در آن گنجانده شده است.

النهايه، توجه و تدقيق در ليست پيوست و احراز عدم وجود امضای زوج يا خانواده ايشان و نقض رای صدرالاشاره و صدور حكم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.

 

 

 

بعد از صدور رای از سوی دادگاه بدوی، با تنظیم دادخواست تجدیدنظر توسط وکیل متخصص دعاوی خانوادگی، دادگاه تجدیدنظر اموال زوج را از لیست جهیزیه کسر کرد که رای مذکور در ادامه آورده شده است.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر و اصلاح رای بدوی استرداد جهیزیه

 

تجديدنظرخواه: آقای ح.ع.س فرزند آ.ع با وكالت آقای حامد فصیحی فرزند حسین به نشاني استان تهران - شهرستان رباط كريم
تجديدنظرخوانده: خانم ر.ص فرزند م به نشانی استان تهران - شهرستان اسلامشهر

تجديدنظرخواسته‌ها:
1.مطالبه خسارت دادرسی 2.استرداد جهیزيه 3.تامین خواسته


بسمه تعالی


گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده و مشاوره و احراز کفايت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می‌نمايد.


تجديدنظرخواهی آقای ح.ع.س با وکالت آقای حامد فصیحی بطرفیت خانم ر.ص نسبت به دادنامه 508-1402 مورخ 1402/08/23 شعبه محترم دوم دادگاه اسلامشهر مبنی بر صدور حکم به استرداد جهیزيه وارد نمی‌باشد. زيرا با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لايحه تجديدنظرخواهی و لوايح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجديدنظرخواسته رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گرديده است و با عنايت به اينکه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لکن با توجه به اظهارات و لوايح طرفین و ارائه فاکتور مربوط به پنج قلم کالا از طرف زوج و عدم دفاع موثر زوجه با کسر اقلام (لباسشوئی ، يخچال ، تلويزيون ، اجاق گاز و دو تخته فرش ماشین 9 متری و يک تخته فرش پلی استر نه متری و يک تخته سه متری پلی استر) و کسر آينه و شمعدان که بعنوان مهريه به زوجه تحويل شده رأی صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 و 365 قانون آيین دادرسی مدنی تايید و استوار می کند. رأی صادره قطعی است.

 

 

 

مقاله مرتبط 3 دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن
۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص