دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای

دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای
دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ می شود و او باید ظرف 72 ساعت، ملک را تخلیه کند. البته موجر باید ودیعه را به مستاجر پرداخت کرده و یا در صندوق دادگستری سپرده باشد.
بیشتر بخوانید