مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی - نمونه دادخواست و رای

مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی - نمونه دادخواست و رای
  مطالبه وجه ناشی از سند عادی   وقتی که دو نفر قراردادی را با هم منعقد می‌کنند، هر کدام از آنها یکسری تعهدات را عهده دار می‌شوند. در قراردادهای مالی تعهدات یک طرف مبلغی پول در قبال دریافت خدمات یا کالا می‌باشد. مثلاً در قرارداد خرید و فروش ملک، دعوای اجاره املاک، قرارداد ثبت نام کلاس زبان و ..... طرفی که می‌خواهد ملک را بخرد یا اجاره کند یا از کلاس …
بیشتر بخوانید

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه
    نمونه رای اخذ وجه چک و خسارت تاخیر تادیه   گردشكار-خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت مقرر شعبه بتصدي امـضاءكننده ذیل تحت نظر قرار گرفت. باتوجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 610 ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زیر مبادرت به …
بیشتر بخوانید