برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت

برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت
برای گرفتن مهریه باید ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه شود و اگر اموالی از زوج یافت نشد، با گواهی انصراف زوجه، می‌توان در دادگاه مطالبه مهریه کرد. سریع ترین راه مطالبه مهریه اجرای ثبت است.
بیشتر بخوانید