نمونه رای استرداد جهیزیه از سوی زن

نمونه رای استرداد جهیزیه از سوی زن
  نمونه رای استرداد جهیزیه از سوی زن با کسر وسایل زوج   خواهان: خانم ر.ص فرزند م به نشانی استان تهران - شهرستان اسلامشهر خوانده: آقای ح.ع.س فرزند آ.ع با وكالت آقای حامد فصیحی فرزند حسین به نشانی استان تهران - شهرستان رباط كریم   خواسته ها: 1. تامین خواسته 2. مطالبه خسارت دادرسي 3. استرداد جهیزیه   رای دادگاه بدوی استرداد جهیزیه از سوی زوجه   بسمه تعالی …
بیشتر بخوانید

نمونه رای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک

نمونه رای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک
  رای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک   خواهان: آقای م.ز فرزند عزت اله با وكالت آقای حامد فصيحی به نشانی استان تهران - شهرستان رباط كریم - بلوار امام خميني پاساژ ميلاد قائم طبقه سوم واحد 8 خوانده: آقای ب.م.ا.ه فرزند ع به نشاني استان آذربایجان غربي - شهرستان شاهين دژ ......... خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت دادرسي 3. مطالبه …
بیشتر بخوانید

نمونه رای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی

نمونه رای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی
  نمونه رای پرونده تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی   شاكی: خانم م.م.س فرزند س با وكالت آقای حامد فصيحی فرزند حسين به نشانی استان تهران - شهرستان رباط كريم - بلوار امام خمينی پاساژ ميالد قائم طبقه سوم واحد 8 متهمين: 1- آقای پ.م.خ فرزند كيوان به نشانی استان تهران - شهرستان شهريار 2- آقای ر.ت فرزند ع به نشاني استان تهران - شهرستان شهريار 3- آقای ع به نشاني …
بیشتر بخوانید
رزرو مشاوره تلفنی
دعاوی ملکی

​مِلکی

دعاوی کیفری

کیفری

دعاوی حقوقی

حقوقی

دعاوی خانواده

خانواده

دریافت مشاوره دعاوی تخصصی فوری