دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای

دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای
دستور تخلیه فوری ملک اجاره ای ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ می شود و او باید ظرف 72 ساعت، ملک را تخلیه کند. البته موجر باید ودیعه را به مستاجر پرداخت کرده و یا در صندوق دادگستری سپرده باشد.
بیشتر بخوانید

سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
سند در ماده 1286 به سند عادی و سند رسمی در تهیه و تنظیم با هم متفاوت هستند و ارزش اثباتی متفاوتی هم با یکدیگر دارند. ارزش سند رسمی به دلیل اینکه توسط مقام صلاحیت دار تنظیم می شود، دارای ارزش بیشتری می باشد.دو قسم است: سند رسمی و سند عادی.
بیشتر بخوانید

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت را چگونه مطرح کنیم؟

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت را چگونه مطرح کنیم؟
الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی مالکیت است که از قرارداد عادی ناشی می شود. شرایطی دارد که باید در دادخواست رعایت شود وگرنه با مشکل جدی روبرو خواهید شد. مدارک الزام به تنظیم سند رسمی باید کامل باشد.
بیشتر بخوانید